Västra-Finlands Byggnadsanalys Ab
 
 Kieli/Språk
Konditionsgranskning vid bostadsköp  Humi – kontrollsystem av konstruktionsfukt
Observation av fukt  Fuktmätningar
Konditionsbedömningar och -undersökningar (bl.a. PAH och asbest) Inneluftsmätningar

        Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter
                                                                o.maskinuthyrning
 

Aktuellt

Tvister vid bostadsaffärer   2013
Konditionsgranskningar som görs efter misslyckade bostadsköp har blivit Västra Finland Byggnandsanalys Abs huvudsakliga verksamhetsområde, med dessa söker man vanligtvis en förmedlande lösning eller förberedning inför en tingsrättsprocess mellan säljare och köpare. Under de senaste åren har tvister vid bostadsköp ökat kraftigt. Tvister vid bostadsaffärer uppstår oftast när det i samband med försäljning / köp inte har låtit göras några som helst undersökningar eller när den gjorda fuktkartläggningen inte har avslöjat fukt- eller mögelskador. Olyckligtvis vanligt och ett av branschområdets största problem är de fuktkartläggningar som görs utan att söndra ytorna, de ger affärsparterna felaktiga intryck om att objektet är i gott skick utan att undersöka eller ens rekommendera undersökning av riskkonstruktionerna.Vanligtvis avslöjas objektets verkliga skick för affärsparterna först efter en stunds boende med ohälsa som följd eller i samband med påbörjade renoveringsåtgärder vid öppnande av konstruktionerna. De största grupperna köpare av misslyckade bostadsaffärer har varit unga par eller familjer som varit för ”blåögda” eller vars byggnadstekniska kunskap har varit obefintlig. De har också varit problemobjektens populära och självklara avsiktliga köpargrupp. Gemensamt för fallen är också de av fastighetsmäklaren rekommenderade ”bekanta fuktkartläggare” samt strävande till snabba bostadsaffärer.

Konditionsgranskning vid bostadsköp
För att undvika en situation där köparen är missnöjd och i värsta fall kräver upphävning av bostadsköpet pga. upphittade fukt- eller mögelskador, rekommenderas därför att låta en behörig AKK-bostadsköpsbesiktare utföra en konditionsgranskning som omfattar hela byggnaden samt som utsträcker sig till riskkonstruktionerna. Före granskningen bekantar sig beställaren på förhand med instruktionerna och vet på detta sätt innehållet, jämfört med vid många andra kartläggningssammanhang. Meningen med granskningen är att speciellt hitta dolda skador och klargöra konditionen hos riskkonstruktionerna och på så sätt minska missnöje mellan parterna efter affären. Utöver konditionsgranskningen rekommenderas på basen av erfarenhet även att ta inneluftsprov (avdunstande organiska föreningar), då sannolikheten att skador framkommer ökar. Betydelsen av inneluftsprovet betonas ytterligare ifall riskkonstruktionerna inte undersöks t.ex. genom att beställa fuktobservation. Förteckningen över behöriga AKK-bostadsköpsbesiktare hittas på nätet
www.fise.fi.

Aktuellt om inflyttningsklart byggande
Det anses allmänt att det inte kan uppstå problem i nya byggnader som t.ex. skulle förorsaka skada för hälsan eftersom man tror att de är korrekta och med kvalitet byggda. Fakta som grundar på erfarenhet är dock att i 2000-talets fabrikstillverkade inflyttningsklara elementhus har framkommit kvalitets-, innelufts-, konstruktionsproblem och dylikt mycket mer än i hus byggda på 1990-talet. Det är inte frågan om enskilda fall eller enskilda fabriker utan ett mer omfattande fenomen. Vad som förorsakar förundran är att man i frågor som gäller kvalitet gått bakåt fastän förordningarna har skärpts och kunskapen om fukt- och mögelskador ökar. En orsak är bland många de nya strukturlösningarna som husfabrikerna tagit i bruk, som till först inte undersökts tillräckligt av en neutral part. Vissa har till och med varit byggda emot god byggnadssed och en del har inte ens fått godkännande av byggnadsövervakningen. I bruktagande av ny teknik och konstruktionslösningar borde förutsätta en tillräcklig opartisk undersökning, som för tillfället inte sker. Hoppas inte det samma också händer i det allt mera vanligare passiva byggandet, här hänvisas till 70-talets misstag när all erfarenhetmässiga kunskap kastades i soporna.

Beställarens fördel har inte heller förverkligats på bästa möjliga sätt i inflyttningsklara objekt, i vilka den ansvariga arbetsledaren har arbetat under husfabrikerna som rekommenderad person i objektet och anställd av beställarna. I ifrågavarande objekt har det inte varit möjligt att undvika intressekonflikter och när brister uppstått har beställarna i princip förlorat sin möjlighet till reklamation. En växande grad av problem är även nyare bostäder i vilka det har uppkommit problem förorsakat av fukt 2-etylhexanol, som blandas ihop pga. liknande symptom med fukt- och mögelskador (se mer nedan).
Om man vill undvika problem i efterhand med affären skall köparen fästa särskild uppmärksamhet på ovanstående ärenden och använda tillförlitlig byggnadsbranschsakkunnande redan vid övervägande av köp.

2-etylhexanol både nya och gamla byggnaders problem
2-etylhexanol är en förening som tyder på fukt- och mögelskador, den frigörs i inneluften från fuktskadade PVC-plastmattor men också från mögelskador. 2-etylhexanol förekommer både i nya och gamla byggnader möjligen orsakande sina invånare följande symtomer: ögon-, näs-, samt halsproblem, ökat slem, slemhinneirritation osv. På grund av dessa symtomer kan man förväxla dem med mögelproblem fastän de kan vara frågan om t.ex. plastmattor som monterats på fuktig avjämningsmassa. 2-etylhexanol härstammar då från avjämningsmassans mjukningsmedel.
När föreningens lukttröskelvärde överskrids kan man också i några fall känna av 2-etylhexanol som en söt lukt. Normalt innehåller inneluft ingen 2-etylhexanol alls. 2-etylhexanol kan frigöras på många olika sätt men ofta framkommande sätt är bl.a. från möglet Aspergillus Versicolor, ullisoleringen och PVC-plastmattor.
För att undvika ovan nämnda problem skall nybyggare och även renoverare av gamla betonggolv utföra noggranna mätningar av relativa fuktigheten i betongen genom borrhålsmetoden före påbörjande av plastmattsmontering. Bäst för beläggningen skulle vara om den relativa fuktigheten sjunkit under 70%RH.


Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation o.apparatuthyrning | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter