Palvelut

Ohessa palvelutarjontaamme, joka käsittää eri tutkimusmenetelmiä kaikkeen, mikä liittyy asuntojen ja rakennusten kuntoon yleensä tai terveydelle haitallisiin epäpuhtauksiin. Myös korjaajille ja uudisrakentajille on tarjolla mm. mittaus-, tarkastus-, valvonta jne. palveluita.

  • Asuntokaupan kuntotarkastus
  • Asuntokauppariitojen sovittelu
  • Kosteudenhavainnointi ja kosteusmittaus
  • Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
  • Asbestikartoitukset
  • Ilmanvaihto
  • Kustannuslaskenta

 

Asuntokaupan kuntotarkastus 

Yleisesti ottaen asunto on ihmisen suurin yksittäinen omaisuuserä.  Asunnon tai kiinteistön ostamiseen liittyy myös tiettyjä riskejä. Lukumääräisesti suurin yksittäinen kaupan jälkeinen riidan aihe koskee rakennuksen kosteus- ja mikrobivaurioita. Riskejä voi minimoida huomattavasti hankkimalla pätevän ja kokeneen toimijan suorittaman kuntotarkastuksen, jolloin ennen kauppaa tehtävässä kuntotarkastuksessa erityistä huomiota kiinnitetään ns. riskirakenteiden kunnon tarkastamiseen pääsääntöisesti rakenneavauksella. Rakenneavaus on usein välttämätön tapa selvittää rakenteiden todellinen kunto, koska rakenteen kosteustilanne ei kerro riittävästi rakenteen mikrobiologisesta tilanteesta (esim.vanhassa jo kuivuneessa kosteusvauriossa).

On myös tärkeää huomata, että asuntokaupan kuntotarkastuksen teettäminen palvelee niin myyjään kuin ostajaa, tarkoituksena välttää kaupan tekemisen jälkeen tapahtuvat reklamoinnit ja mahdolliset pitkät ja kalliit oikeusprosessit.

Olemme suorittaneet satoja asuntokauppaan liittyviä kuntotarkastuksia  ja suoritamme kuntotarkastuksen noudattaen KH-kortin 90-00394 suoritusohjetta.

Tarvittaessa olemme käyttäneet Asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä apuna homekoiraa, jolloin tutkimukset pystytään heti kohdistamaan mahdollisiin vauriokohtiin. Home-koirakartoitus suoritetaan alihankintana kokeneen homekoiraohjaajan suorittamana.

Ennen suoritusta tilaaja tutustuu tilaajan ohjeeseen etukäteen ja tietää siten tarkastuksen sisällön, toisin kuin monen muun esim. kosteuskartoituksen yhteydessä, jonka sisältöä ja rajoituksia ei selvästi kerrota. Tarkastuksen tarkoitus on löytää erityisesti ns. piileviä vaurioita ja puutteita ja siten vähentää tyytymättömyyttä osapuolten välillä kaupanteon jälkeen.

Asuntokauppariitojen sovittelu

Viime vuosina asuntokauppariidat ovat voimakkaasti yleistyneet. Periaatteenamme on toimia sovittelevana osapuolena ja etsiä eri ratkaisumalleja riitatilanteiden sovittelemiseksi.

Kosteuden havainnointi ja -mittaus

Pintaa rikkomaton , ympäristöstään poikkeavien kosteuksien etsiminen on sähköistä kosteuden havainnointia.Tyypillisesti kosteudenhavainnointia käytetetään osakehuoneistojen märkätilojen kosteustilanteen selvittämiseen.

Eristetilojen kosteusmittaus edellyttää porareikien ja/tai pienimuotoisten rakenneavausten tekemistä. Eristetilan kosteusmittauksella voidaan selvittää esim. alapohjarakenteessa mahdollisesti oleva poikkeava kosteuspitoisuus.

Betonirakenteiden kosteusmittaus edellyttää porareikien tekemistä rakenteisiin ja suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittausta. Kosteusmittauksissa käytämme luotettavia Vaisala Oy:n mittareita sekä mitta-antureita.

Kosteuden havainnointia ja -mittauksia suoritetaan myös asuntokauppojen yhteydessä.

Pesuhuoneen kosteudenhavainnointi rivitalokohteessa

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Rakennusten kuntoa kokonaisuutena tulisi arvioida säännöllisin väliajoin, jotta niiden huoltaminen ja korjaus tapahtuisi oikea-aikaisesti ja säännöllisesti. Siten vältyttäisiin kalliilta remonteilta ja mm. vesivahingoilta. Kuntoarvio ja siihen liittyvä pidemmän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS) on oleellisen tärkeä työkalu , joiden perusteella esim. taloyhtiön päättäjät saavat kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista.

Kuntotutkimuksilla selvitetään rakenteiden kuntoa tarkemmin mm. mittauksin, rakenteiden avauksin sekä tarvittaessa materiaalinäytteillä.Kuntotutkimustoimenpiteitä tehdään tavallisesti silloin kun rakennuksen tai tilan käyttäjillä ilmenee sisäilman epäpuhtauksiin viittaavaa oireilua tai kun on jo tiedossa olevia vaurioita esim.putkivuodon seurauksena.

Asbestikartoitus

Asbestia sisältäviä materiaaleja on käytetty rakennuksissa aina 1990-luvulle asti. Asbestikartoituksella kartoitetaan asbestia sisältäviä materiaaleja rakennuksissa, esim. ennen remontointia, näytteitä ottamalla.Voimassa oleva asbestilaki määrää, että ennen vuotta 1994 rakennettujen talojen osalta asbestikartoitus on suoritettava ennen rakenteiden purkamista / remontoimista.Asbestikartoitus on järkevä suorittaa esim.kuntotutkimustoimenpiteiden yhteydessä, jolloin säästetään kustannuksia.

Asbestista aiheutuu haittaa ihmiselle lähinnä purkutöiden yhteydessä. Kartoituksen tekeminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Käytöstä poistettujen lämpöputkien rikkonaista asbestipitoista eristettä
Asbestinäyte lattialaatan kiinnityslaastista sekä saumalaastista
Kosteusvaurio väliseinissä havaittiin kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyllä riskirakenteen rakenneavauksella

Ilmanvaihto ja sisäilmatutkimukset

Ilmanvaihto ja sen asianmukainen toiminta on tärkeää sekä kotona että työpaikoilla. Ilmanvaihto kuljettaa pois sisällä syntyvät epäpuhtaudet (materiaalipäästöt yms.) ja kosteuden sekä tuo samalla uutta raikasta ilmaa tilalle. Nyrkisääntönä voidaan todeta,että toimivan ilmanvaihdon tunnistaa siitä, ettei sen olemassa oloa huomaa.Tämä tarkoittaa mm., että toimiva ilmanvaihto on hiljainen ja toimii siten, että sisäilma on raikasta ja hajutonta.

Tyypillisiä ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia:

1. Riittämätön tai kokonaan puuttuva korvausilman sisäänjohtaminen koneellisen poistoilmanvaihdon ja painovoimaisen ilmanvaihdon yhteydessä

2. likaantuneet suodattimet ja kanavistot, jolloin ilmanvaihtojärjestelmä voi toimia epäpuhtauksien lähteenä

3. Ilmanvaihtojärjestelmästä sisäilmaan vapautuvat epäpuhtaudet,kuten äänenvaimentimien ja ilmanvaihtolkoneiden kotelorakenteiden mineraalivillakuidut

4. Melu- ja lämpöolosuhteisiin liittyvät haitat

5. Virheelliset painesuhteet, esim.liiallinen alipaine, jolloin epäpuhtauksia voi levitä sisäilmaan esim.maaperästä

Ilmanvaihtoon ja sisäilmaan liittyvät palvelut:

-Sisäilman hiilidioksidimittaus loggaavalla mittarilla (mahdollistaa pitkäaikaisen mittauksen esim. 1 vko)

-Sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus, tarvittaessa loggaavalla mittarilla)

-Sisätilan- ja ulkoilman paine-eromittaus (lyhytaikainen)

-Ilmanvaihtojärjestelmän yleiskunnon tarkastus (ilmanvaihtokoneen ja suodattimien puhtaus,kanaviston puhtaus ja eristys, siirtoilmareitit jne.)

-Sisäilman kuitututkimukset

-Haitta-ainekartoitukset (mm. PAH-yhdisteet)

Kanavistossa runsasta pölykertymää
Päätelaite on ajankohtaista puhdistaa

Korjaussuunnittelu ja kustannuslaskenta
Suoritamme vauriokorjausten  kustannuslaskentaa, laskemme myös uudisrakennuskohteiden kustannusarvioita.

Lattialämmityskaapeleiden / -putkistojen etsintä
Suoritamme lattialämmityskaapeleiden ja -putkistojen etsintää esim. ennen korjausten aloittamista. Kalustossamme on laadukas lämpökamera, jonka ominaisuuksia voidaan hyödyntää esim.ilma- ja lämpövuotojen paikannuksessa.