Ajankohtaista muuttovalmis-rakentamisesta

Yleisesti uskotaan ettei uusissa rakennuksissa voi esiintyä esim. terveyshaittoja aiheuttavia ongelmia, koska niiden luullaan olevan oikein ja laadukkaasti rakennettuja. Kokemukseen perustuva tosiasia on kuitenkin se, että 2000-luvun tehdasvalmisteisissa muuttovalmiissa elementtitaloissa on esiintynyt laatu-, sisäilma-, rakenne- yms. ongelmia jopa enemmän kuin 1990-luvun taloissa. Kyseessä eivät ole olleet yksittäistapaukset tai yksittäiset tehtaat vaan laajempi ilmiö. Ihmetystä aiheuttaa se että, laatuasioissa on menty taaksepäin vaikka määräykset ovat kiristyneet ja tietous kosteus-ja homevaurioista on lisääntynyt. Yhtenä syynä on mm. talotehtaiden käyttöönottamat uudet rakenne- yms. ratkaisut, joita ei ole ensin riittävästi tutkittu puolueettoman tahon toimesta. Osa on ollut jopa hyvän rakennustavan vastaisia ja osaa eivät ole edes kaikki rakennusvalvonnat hyväksyneet. Uusien tekniikoiden ja rakenneratkaisuiden käyttöönottaminen tulisi edellyttää riittävää puolueetonta tutkimusta, jota nyt ei tapahdu. Toivottavasti sama ei tapahdu myös passiivirakentamisen yleistyessä, tässä on viitattava 70-luvun virheisiin, jolloin kokemusperäinen tietous heitettiin roskiin.

Tilaajan etu ei ole myöskään parhaalla mahdollisella tavalla toteutunut muuttovalmis-kohteissa, joissa vastaavana työnjohtajana on toiminut talotehtaan suosittelema henkilö kohteen tilaajien palkkaamana. Ko. kohteissa ei ole voitu välttyä eturistiriidoilta ja virheiden ilmaantuessa tilaajat ovat käytännössä menettäneet reklamaatio mahdollisuutensa. Kasvamassa määrin myös uudehkojen asuntojen ongelmaksi on muodostunut kosteuden aiheuttama 2-etyyliheksanoli-ongelma, joka sekoitetaan samankaltaisten oireiden vuoksi kosteus- ja homevaurioihin (lisää alempana). Halutessaan välttyä kaupan jälkeisiltä ongelmilta ostajan tulisi siis kiinnittää erityistä huomiota em. asioihin ja käyttää luotettavaa rakennusalan asiantuntemusta jo kauppaa harkitessaan.